Reklamačný poriadok 

pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho FOODCORNER s. r. o.

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a
spôsob vykonania záručných opráv.
2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho a
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom.
3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u
predávajúceho: 
Obchodné meno: FOODCORNER s.r.o.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č.: 39874/P
Miesto podnikania: Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 52 907 856
DIČ: 2121190764
IČ DPH: SK2121190764
e-mail: info@xorinc.eu
tel.: +421 905 651 069
4. Tovar zakúpený u predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:
a/ Reklamácia v rámci záručnej doby
b/ Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

Článok II
Prevzatie tovaru kupujúcim

1. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v
ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na
mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
2. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O
tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.
3. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci
nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
4. Po prevzatí tovaru kupujúci tovar prehliadne a bez zbytočného odkladu informuje predávajúceho
o zistených nedostatkoch.

Článok III
Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou,
najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého
druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý
predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
2. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach
predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré
sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov.
5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
– mechanickým poškodením tovaru,
– používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými
a – mechanickými vplyvmi prostredia,
– neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
– nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
– prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Článok IV
Uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu jednou z nasledovných možností:
a/ vyplnením reklamačného formulára a jeho zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho
alebo elektronickou poštou,
b/ spísaním reklamácie a zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou
poštou,
c/ osobným uplatnením reklamácie v sídle spoločnosti po predchádzajúcom telefonickom
dohodnutí termínu.
2. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle alebo osobne odovzdá na vyššie uvedenej adrese spolu s
chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár/písomné oznámenie o uplatnení reklamácie,
daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru (ďalej len „požadované doklady“).
3. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári/písomnom oznámení o uplatnení reklamácie
nasledovné údaje:
– identifikácia kupujúceho,
– číslo elektronickej objednávky,
– popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a
ceny, 
– názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
– dátum a podpis kupujúceho.
4. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady,
predávajúci vyzve kupujúceho, aby dodatočne doručil požadované doklady. V prípade, že aj táto
výzva zostane bezúspešná, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní
predmetnej reklamácie.
5. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie,
predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to,
že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
7. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie
tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.

Článok V
Nároky z uplatnenej reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo
uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.
2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže
namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci,
výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru
alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za
bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako
vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté
práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné
neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok VI
Vybavenie reklamácie

1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr
do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v
odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie
trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie
reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový
výrobok.
2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania
sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba
od jej prevzatia.
3. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s
uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný FOODCORNER s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového
obchodu www.xorinc.eu, pričom je chránený v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek
spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať
a inak zneužívať.
2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 17.11.2021.

II. Vrátenie tovaru (Odstúpenie od zmluvy)

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
– prevzatia tovaru
– uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
– uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
– tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
– dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,
– tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného
tovaru.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe
alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na
odstúpenie od zmluvy.

6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
FOODCORNER s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou Slovensko.

7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy
bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo
ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí,
ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej
osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu
najneskôr v posledný deň lehoty.
Spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:
FOODCORNER s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou
V prípade osobného odovzdania tovaru je potrebné vopred si dohodnúť termín.
Spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, ktorý nie je poškodený, zničený alebo inak opotrebovaný z
dôvodu zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných
nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým
spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa

dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú
účtované žiadne ďalšie poplatky.

10. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť
spotrebiteľovi platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže
zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne
alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

11. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne
zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil
spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

12. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku znáša spotrebiteľ aj náklady na vrátenie
tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť najlacnejším bežným spôsobom, resp.
prostredníctvom pošty.

13. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo
v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na
zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

14. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody
na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru
predávajúcim.

15. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho
predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie
chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o
odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo
nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu
uvedenú v objednávke.

16. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

17. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

18. Predávajúci má právo v lehote do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky odstúpiť od zmluvy, ak
nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo
nedostupnosti tovaru, z dôvodu zmeny cien dodávateľa alebo nesprávnej kúpnej ceny spôsobenej
technickou chybou systému. O odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom, a v
prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený
účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.